سفال رنگارنگ سگزآباد نخودي با پوشش رقيق قرمز و سطحي داغدار و قبرستان سيلك a ظروف مشابه با سگز آباد داريم

گيانIIa  سنجاق هاي ته گرد مفرغي  1500 ق م

گيان IIb   با نقوش آفتاب  و پرنده روي سفال با 6 قبر

گيان IIc پايان سفال منقوش 1000-1200  و 9 قبر

پايان سفال منقوش گيان IIc  1200 -1000ق م

تغيير ساختار فرهنگي ايران توسط اقوام مهاجر در اواسط هزاره دوم ق م  

غارپل باريك  و غار ويلا و غار هوشي در منطقه كاگيا كرمانشاه با آثار پارينه سنگي ميانه  موسترين

نوسنگي ميانه آغاز سفالگري

آشولين 

موسترين   پارينه سنگي ميانه تكنيك لوالوا لاشه سنگ

برادوستين  پارينه سنگي جديد ظهور تيغه

زارزي ميان سنگي  داس تركيبي  ميكروليت

اولين نمونه انسان  استرالو  ستيه كوس  غار سوار تگزاس كه در سال 1928 توسط دارت و سپس خانم لينكي  1960 مطالعه صورت گرفت و اولين نمونه را لوسي گذاشت

گندم نان  تركيب امر و اينكورن اواخر نو سنگي

قديمي ترين فلز در ايران در علي كش به صورت مس چكش كاري شده  در 5000الي 6500

تپه يحيي IV مس چكش كاري داريم

تكنيك برجسته كاري فلز در هزاره سوم و تكامل فلز كاري  چكش كاري سرد   چكش كاري گرم  ذوب فلز طبيعي  و ذوب كان سنگ   آلياژ

استخراج فلز از سنگ معدن  4100  تل ابليس VIII و 4600 قبرستان 9 II

تركيب مس آرشيك  مفرغ  هزاره 3و 4

تركيب مس و قلع    مفرغ  هزاره 2

پالئولتيك  قديم   خراسان   لاريز   كاگيا   آذربايجان

پالولتيك ميانه     غارشنيدار  بيستون   خر    كنجي       قمري  ارژنه

پالئولتيك جديد    

پالولتيك به معني پارينه سنگي جديد

پالئولتيك قديم                      آشولين      زيرين

پالئولتيك  ميانه                      موسترين    مياني

پالئولتيك  جديد                 برادوستين    زبرين

حفاران  سيستان   نيپور    دكاردي

تپه يحيي     كارلوفسكي – خاش   جوديت هاروچك

مطالعات  ايران و هند و پاكستان    فليپ  اسميت

مشخص ترين  سايت نوسنگي پاكستان  ارگاره

ارگاره    تپه يحيي    تل ابليس     چاه سنگي       نيپور

تپه يحيي VII   4900 ق م قديمي ترين لايه

تل ابليس  8 دوره  فرهنگي  قديمي ترين لايه  4100 ق م

تئوري واحه ها  گردون چايلد و تئوري جمعيت شناسي در اختراع كشاورزي بوسراب

لايه هاي تحتاني آسياب  خاكستري  سوخته و فوقاني خاكستري

گنج دره E  فاقد معماري   -  آثار كوره سفال پزي در حاجي فيروز  5400-6100

دالما تپه  حفار يانگ  چهار جسد نابالغ در ظرف سفالي 4000-5000

تپه پيزدلي دايسون و يانگ  3200 -3900

به ترتيب زمان  حاجي فيروز  - دالما     و پيزدلي

سايت اسماعيل اباد   در فلات مركزي  1355 حفاري شد

مشخصه فرهنگ بع از مفرغ  سفال پلي كروم

نوسنگي بدون سفال زاگرس   گنج دره گوران  عبدالحسين

تپه سراب نوعي كمپ استقرار موقت بوده

جديدترين اطلاعات غرب ايران توسط فرانك هول

سفال دالما  در گيان و گودين 

شروع شهرنشيني از خوزستان

تپه علي كش ابتداي انقلاب نوسنگي وسعت يك هكتار در علي كش خشت ها دست ساز مس و گوش ماهي خليج فارس شكار حيوانات بزرگ ساخت گنبد و حصير و تدفين و تدفين درون حصير و گل اخري 

محمد جعفر فاز نوسنگي با سفال

اولين حفاري در شمال غرب ايران در گوي تپه توسط برتون برون 1952 و مربوط به مفرغ و اهن تا هزاره دوم  ق م و بعد از گوي تپه حفاري حسنلو     حسنلو جنوب درياچه اروميه دايسون و يانگ و اهميت حسنلو به دليل لايه نگاري دقيق آن و مفرغ و آهن

دين خواه  مفرغ و آهن  - حاجي فيروز  نوسنگي و هفتوان  مفرغ  و تپه كرد لر در غرب اروميه  حفار آندره ليپرت و قديمي ترين نوسنگي با سفال غرب حاجي فيروز يانيك   -اهرنجان  و انتقال نوسنگي به مس وسنگ در شمال غرب در حاجي فيروز و دالما و پيزدلي و اهميت تپه سيلك به دليل تسلسل استقرار هاي آن است هزاره 6 ق م

تپه زاغه 12 دوره استقرار  معبد منقوش   زاغه IV هم افق با سيلك I و لايه هاي 9-12 زاغه هم افق با 1-8 چشمه علي

تپه اسماعيل آباد 10 دوره فرهنگي دشت قزوين نقش صورت حيوان  پرنده  امضا روي سفال و در دشت قزوين 25  سايت نوسنگي داريم

سفال نوسنگي متاخر   قرمز  منقوش

سفال دوره مس  و سنگ   نخودي  منقوش

سايت هاي مس و سنگ با ويژگي تغيير در سفال و معماري

سيلك  IV و قبرستان 4IV

استفاده از چرخ سفالگري با دوره مس و سنگ آغاز شد

انقلاب نوسنگي در ايران در 8 هزار ق م آغاز شد

و اولين نشانه هاي خط در خوزستان 2900 ق م

طرح موضوع شهرنشيني در ادبيات باستان    گردن چايلد 1951

اولين نمونه هاي كاسه هاي لبه وايخته بين نهرين 3100 ق م

شاخصه هاي آغاز شهرنشيني  خط پروتو عيلامي –كاسه لبه واريخته

تابلت هاي پروتو  عيلامي در گودين تپه V همگي به صورت شمارشي و يك قطعه آن تصويري  -تابلت سيلك IV

تپه يحيي IVc داراي تابلت هاي پروتو  عيلامي

تل قفير در خوزستان به صورت 5 تپه به هم پيوسته داراي تابلتهايي از جديدترين استقرار عيلامي هزاره 5 تا 3 و در  شوش 1400 تابلت بدست آمده و 31 استقرار  پروتو عيلامي  دوره شوش III  و  تابلت در گودين V سيلك IV و تپه يحيي IVc

شهر سوخته و شوش III  و تل قفير  و سگز آباد IV

فلات مركزي سيلك با 6 دوره فرهنگي هزاره 6 ق م با 3000 سفال نوشته و سيلك IV  داراي تابلت گلي

تپه حصار سه دوره فرهنگي دايسون 1975

حصار II داراي مهره هاي گلي هم افق با سيلك  IV و حصار III با سيلك III

تپه قبرستان داراي كاسه هاي لبه واريخته و فاقد تابلت

سگز آباد    IV 60  قطعه  تابلت شمارشي

چشمه علي داراي سفال لبه واريخته و اسماعيل آباد 4200 و 4900 طبقه V داراي كارگاه هاي صنعتي و امضا روي سفال را در اسماعيل آباد داريم

تپه مارليك نگهبان 1341 گوشواره  به شكل انار   كه قبرستان سلاطين

تپه سراب  قديمي ترين استقرار موقت دوره انتقالي از غارنشيني به يكجا نشيني

گنج دره 5 دوره فرهنگي  A-E كه دوره E فاقد معماري و قديمي ترين سفال

گودين تپه آثار تجارت با بين نهرين را در گودين IV و V داريم

شهر سوخته 1915 شناسايي توسط اشتاين  و حفاري توسط توزي  ايتاليايي

با 5/2 هكتار مساحت و قديمي ترين مركز آغاز شهرنشيني و مفرغ با چهار دوره فرهنگي  مس و سنگ -  مفرغ - آهن -  هخامنشي

عصر مفرغ   IV  پايان عصر مفرغ  1900 ق م

III  مفرغ مياني و II   مفرغ قديم  آلياژ به صورت  قالب گيري و I مس و سنگ

عصر آهن شهر سوخته   I   1450  و II  1400   III   800   و IV  هخامنشي  در شهر سوخته كاسه هاي مرمري كوچك مينياتوري داريم و اهلي شدن شتر در شهر سوخته و 80 درصد پيكركهاي شهر سوخته گاو و در سيستان  40 محوطه عصر مفرغ داريم و در شهر سوخته 42 كوره پخت سفال داريم و ابزارها چوبي شهر سوخته  صنوبر و زبان گنجشك

شهر سوخته I    نمازگاه III   با پيكره هاي مشابه

شهر سوخته II   سبدهاي گل

شهر سوخته II و III  پارچه هاي شهر سوخته 80 قطعه و سنجاق

شهر سوخته IV  چرخ سفالگري

اولين نشانه هاي توليد آهن در شمال غرب ايران 1400 ق م

استخراج مس هزاره 6 ق م  تل ابليس

ساخت آلياژفلزي هزاره سوم  ق م و 1450  ق م در ايران موفق به ذوب آهن

هزاره چهارم و پنجم ق م ذوب مس براي اولين بار در ايران

شهر سوخته آئينه هاي دستي قلع اندود شده سنجاق  و پيكركهاي حيوانات قالب گيري شده و در شهر سوخته قالب هاي فلزي پيدا نشده ولي در سيلك هزاره چهارم و قبرستان هزاره سوم و تپه اريسمان داريم

در حصار III و شهرسوخته II و III  سنجاق فلزي داريم و تفاوت سنجاق هاي شهر سوخته با حصار در ته گرد بودن  آنهاست

اولين توليدات فلزي  و تغيير فرم چاقو شهر سوخته IV دسته چهارگوش

آينه هاي مسي گرد دسته دار در شهر سوخته IV و ساخت ظروف سنگي و مهره در شهر سوخته II و III بيشتر داريم و كاسه هاي لوله دار سنگي شهر سوخته I

استفاده از مهره در ايران هزاره هفتم ق م

مدارك استفاده از سيستم نامه رساني را در هفت تپه داريم

در شهر سوخته  مهرهاي مفرغي و برنزي داريم

مجسمه گلي اولين بار در سگز آباد داريم

فرهنگ يانيق  سفال خاكستري  خانه ها مدور  حفار جالز برني و ويژگي سفال شمال غرب سفال پلي كروم

هفتوان  VIB سفال پلي كروم داريم  اولين بار

قبرستان a  سيلك عصر  آهن I-گريشمن  عصر آهن را در سيلك مطرح كرد با قبور چاله اي و 80 درصد سفال خاكستري

قبرستان b عصر آهن II قبور خر پشته اي

تپه قبرستان IV و حصار   I عصر مس

قبرستان قيصريه عصر آهن با 370 قبر

اولين نمونه  قبرستان را در شهر سوخته و لرستان 

تپه حسنلو IV عصر آهن II  و حسنلو V عصر آهن I با ويژگي سفال خاكستري براق وحسنلو VI  عصر مفرغ  ويژگي سفال اواخر عصر مفرغ سفال نخودي منقوش

هفتوان  تپه  حسن طلايي  طبقه IV  عصر آهن II و طبقه V  عصر آهن I

تپه سگز آباد حسن طلايي عصر آهن

عصر آهن I       حسنلو V-  هفتوان V-  سيلك A - قبرستان خوروين

عصر آهن II     سيلك B – حسنلو  IV – هفتوان IV

باباجان     مارليك  حصار IIIC  عصر آهن

براي اولين بار گندم دانه درشت را در علي كش  دوره بزمرده داريم امر

گندم اينكرن را در بزمرده  جارمو تل اسوان  چغامامي

جو دو رديفه را در علي كش داريم از نوع وحشي

جو شش رديفه را اواسط دوره محمد جعفر داريم دوره علي كش يك عدد دانه عدس داريم ولي در محمد جعفر كشت عدس داريم نكته كشت عدس در جارمو زودتر از محمد جعفر صورت گرفت  بز براي اولين بار غار كمربند  اهلي شد و آثار سم بز را در گنج دره لايه D  داريم قديمي ترين اثر از گوسفند اهلي شده در زاوي شمي هزاره 9 ق م

از دوره محمد جعفر بر تعداد استخوان هاي گوسفند افزوده مي شود و قديمي ترين بقاياي استخوان گاو را در غار كمربند و تپه سبز 

چاتال هويوك  نقاشي ديواري  صحنه شكار و سگ داريم و قديمي ترين آثار خوك در غار كمربند

اولين  بررسي دهلران 1961 توسط آدامز و دوره هاي دهلران   بزمرده  -  علي كش – محمد جعفر

دوره بز مرده هم افق با زاوي شمي  و كريم شهيرو تپه آسياب و گنج دره

بزمرده پيكرك هاي بز داريم ونوعي استقرار فصلي بوده

علي كش  جارمو بدون سفال   گوران   حصير و پيكره بز و انسان  و دندان گراز و مرده را درون حصير گل اندود

محمئ جعفر  جارمو با سفال  و حاجي فيروز منطقه سولدوز استقرار  دائم  داراي سفال معماري چانه گلي و پي سنگي سردوك ديسكي شكل و مرده خارج از محوطه مسكوني

تپه سبز اهلي كردن گاو  كج بيل   كوره سفال پزي  آبياري  سردوك   ستره اي شكل پيكره هاي مسبك و نقش سگ روي سفال  و 6 محل با اثار دوره سبز

غرب تپه سراب   پيكره ونوس  و گراز

گنج دره 5 دوره  دوره E فاقد سفال و دوره D  با ويژگي خشتهاي پلانوكانوكس و دوره D و C   سفيد كاري ديوارها و 24 اسكلت از لايه D

گوران   حفاران  ملدگارود  شناسايي كرد و مورتن سن حفاري كرد و 10 متر ارتفاع و 21 لايه و لايه هاي Vو U و T  فاقد سفال  و لايه V-D  معرف دوره نو سنگي و لايه S

و لايه R  سفال نخودي و   Pپي سنگي خانه ها 20 درصد تيغه استفاده مجدد و M  اندود گلي ديوار5 تا 10 درصد تيغه ابسيدين

گودين  VII نوسنگي

بررسي آذربايجان  توسط رالف سولكي و دكتر كه ارتون

تپه سيوان  حفار رالف سولكي 1948 ياريم تپه  ديويد استروناخ 1960

سنگ چخماق  ماسودا    1969  با 15 لايه و حاجي فيروز  چالز برني 1958 

مري ويت  و يانگ  ويژگي سفال پوست كني

 

                                 1-5I

سيلك                    3-1  II        تپه شمالي

 

8-1 III    تپه جنوبي

IV                      

 سيلك I  فاقد معماري سيلك  2 I  معماري چينه اي و سرگورز سنگي مرمر

سيلك 4 I     مس چكش كاري شده

سيلك3 II  متروك شدن تپه شمالي

تپه جنوبي سيلك 8-1 III و   IV

چرخ سفالگري و نقوش انساني و مهر مسطح  سيلك III

و مهر استوانه اي و نگارش سيلك IV

سيلك4 III   ورود چرخ سفالگري

سيلك 8-1III  استفاده از خشت  قالبي و چرخ سفالگري  سفال  مهره هاي مسطح  نقش انسان  و تزئين 2 طرف ظرف و نقش پلنگ  روي سفال نردبان

سيلك IV   مهرهاي استوانه و خط و نگارش

زاغه با معماري خشتي و چينه اي كه خشت با اثر انگشت و بكار بردن روش قفل و بست در معماري دو دوره زاغه 9-12 و چشمه علي 1-8

سفال چشمه علي  مشابه سفال سيلك I  و II

اين نكات مهم و كليدي جهت شركت در ازمون ارشد مي باشد متقاضيان مي توانند جهت دريافت ادامه مطالب به ايميل درخواست دهند

+ نوشته شده توسط مرتضی دلاوری در سه شنبه بیست و چهارم اردیبهشت ۱۳۹۲ و ساعت 9:33 |